Játra » Transplantační tým

Transplantační tým

Složení transplantačního týmu:

  • Transplantační chirurg
  • Anesteziolog-intenzivista
  • Hepatolog
  • Transplantační koordinátorka
  • Ambulantní sestry
  • Rentgenolog
  • Gastroenterolog
  • Hematolog
  • Mikrobiolog
  • Psycholog a psychiatr

Úspěšné provedení transplantace jater vyžaduje týmovou spolupráci mnoha odborníků.

Transplantační chirurg je lékař, který provádí vlastní operaci, včetně odběru jaterního štěpu z těla dárce a jeho úpravy. Provádí vynětí nemocných jater z těla příjemce a implantaci jaterního štěpu. Podílí se podstatnou měrou na pooperační péči. Rovněž je to lékař, který řeší případné chirurgické komplikace výkonu. S transplantačním chirurgem se setkáte již před transplantací v průběhu předtransplantačního vyšetření. Je to lékař, který je ze všech nejvíce oprávněn Vám zodpovědět otázky týkající se Vaší operace.

Anesteziolog-intenzivista je lékař, který zajišťuje Vaši narkózu a sleduje Vás v průběhu operace. Rovněž se o Vás bude starat v prvních dnech po operaci, zejména v době, kdy budete ještě potřebovat umělou plicní ventilaci a budete pobývat na jednotce intenzívní péče. Také s anesteziologem se seznámíte již během předtransplantačního vyšetření a budete mít možnost s ním o průběhu narkózy i pooperační péče mluvit.

Hepatolog je specialista na onemocnění jater. V jeho péči budete v době před transplantací, kdy budete vyšetřováni jako možní kandidáti transplantace jater. Je to rovněž lékař, který se bude podílet na Vaší péči po transplantaci jater, především tehdy, vyskytnou-li se komplikace. O většinu z Vás se rovněž bude starat dlouhodobě i po propuštění z nemocnice.

Transplantační koordinátorka je sestra-specialistka, která se o Vás stará od Vašeho doporučení do transplantačního centra. Vyřizuje velkou část administrativní práce potřebné k vedení čekací listiny. Bude Vás informovat o Vašem zařazení na čekací listinu i případných změnách. Sleduje Váš zdravotní stav po dobu čekání na listině. Je školena k podávání informací o transplantační péči, o možných komplikacích a o správné životosprávě po transplantaci jater a zejména o užívání léků. Vede o Vás dokumentaci, organizuje Vaši dlouhodobou péči a je připravena Vám všestranně pomáhat. Je prostředníkem mezi Vámi a ostatními členy transplantačního týmu.

Ambulantní sestry zajišťují péči o Vás po propuštění z nemocnice. Budete se s nimi setkávat během pravidelných návštěv, kdy Vám budou provádět odběry krve na potřebná laboratorní vyšetření a podávat Vám některé informace o užívaných lécích. Obracejte se na ně ohledně termínů ambulantních kontrol. Můžete se u nich rovněž informovat o změnách v užívání léků, které stanoví během kontroly váš ošetřující lékař.

V transplantačním centru pracuje celá řada dalších lékařů – specialistů, kteří se významně podílejí na zdárném průběhu transplantace (rentgenolog, gastroenterolog, hematolog, mikrobiolog, psycholog a psychiatr). Všichni tito odborníci se účastní porady, která má rozhodnout, zda je pro Vás transplantace jater vhodnou léčebnou metodou. Této poradě říkáme indikační skupina programu transplantace jater. Výsledkem kladného rozhodnutí indikační skupiny je Vaše zařazení na čekací listinu.